Προσωπικά Δεδομένα

Ο σεβασμός μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η Ιατρική Εταιρεία «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ» στοχεύει στην προσφορά υπηρεσιών υγείας
υψηλής ποιότητας. Με συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση των
υπηρεσιών στο χώρο της υγείας, έχει δεσμευτεί να σέβεται τα δικαιώματά σας υπό το πρίσμα
του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της παρούσας ώστε να καταστεί
σαφής ο λόγος και ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679.
Στην παρούσα Γνωστοποίηση Ιδιωτικότητας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να
βρείτε πληροφορίες σχετικά με: το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η
εταιρεία, τη νομική βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων,
τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η εταιρεία για
την εγγύηση της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας σας.

Γνωστοποίηση Ιδιωτικότητας Προσωπικών Δεδομένων Για Εξεταζόμενους

Η Ιατρική Εταιρεία «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ» αναζητά πάντα τους καλύτερους τρόπους ώστε
να παρέχει τις πιο σύγχρονες, αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες
διάγνωσης. Με γνώμονα τις αρχές του ανθρωπισμού που διέπουν την ιατρική επιστήμη, αλλά
και τον σύγχρονο πολιτισμό, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει
πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα
με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Προκειμένου να σας σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, σας ζητάμε να μας δώσετε τα
στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα, ιδιαίτερα τα προσωπικά σας στοιχεία που προκύπτουν
από την ταυτότητα σας, τα στοιχεία πληρωμής και ασφάλισης σας, ιατρικά δεδομένα (ιδιαίτερα
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας όπως π.χ ιατρικό ιστορικό. Εάν
αποφασίσετε να μοιραστείτε προηγούμενες απεικονίσεις και ιατρικές γνωματεύσεις προς
χρήση μας, θα τις αποθηκεύσουμε και θα τις επεξεργαστούμε στα συστήματά μας προς το
σκοπό της ιατρικής σας διάγνωσης. Εάν παρέχετε οικειοθελώς πληροφορίες επικοινωνίας με
τους οικείους σας ή μέλη της οικογένειάς σας, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο όταν δεν είμαστε
σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Σε περίπτωση που επισκέπτεστε τη ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ κατόπιν παραπομπής Ιδιώτη
Ιατρού, ενημερώνουμε τον τελευταίο για τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας, μόνο εφόσον
αυτό κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς ορθής ιατρικής γνωμάτευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλώ
απευθυνθείτε σε έναν από τους γραμματείς μας.

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Είναι απαραίτητο για μας να κάνουμε χρήση των προσωπικών και ιατρικών σας δεδομένων
ώστε να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των στοιχειωδών
προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) είναι αναγκαία για τον
προγραμματισμό των ραντεβού σας και για την εκτέλεση των ιατρικών υπηρεσιών που
χρειάζεστε. Η συμφωνία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί τη νομική βάση για την
επεξεργασία των στοιχειωδών προσωπικών σας δεδομένων.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 10
ετών. Εάν η νομική υποχρέωση μας να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας λήξει, θα διαγράψουμε
τα δεδομένα σας ή θα τα ανωνυμοποιήσουμε, εκτός αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε εμάς
να διατηρήσουμε τα αρχεία σας για επιπλέον διάστημα πέραν της 10ετίας που προβλέπεται εκ
του νόμου. Παράλληλα, κατ’ εξαίρεση η εταιρεία μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά σας
δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι
απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της να αμυνθεί έναντι αξιώσεων.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ, κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρεις διαφορετικές
κατηγορίες αποδεκτών ΚΑΙ μόνο τα δεδομένα σας που είναι απολύτως απαραίτητα.
Α) Σε παρόχους ιατρικών υπηρεσιών – συνεργάτες της εταιρείας όπως μηχανικούς
πληροφορικής, ιατρούς, παρόχους υπηρεσιών υγείας – εργαστήρια αναφοράς, οι οποίοι
προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της
εταιρείας, δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων και οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κριτήριο
την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας αναφορικά με την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.
Β) Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας, με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία και
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση που η κοινολόγηση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που
διατηρείτε με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία
• Για λόγους διαφύλαξης ζωτικών σας συμφερόντων
• Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.
Γ) Σε τρίτους παρόχους κατόπιν δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών σας
δεδομένων σε τρίτους, μπορείτε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα μας ή τη γραμματεία της
εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαχείριση των
προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

Τα δικαιώματα σας

Υπό το πρίσμα της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε τα
ακόλουθα δικαιώματα.
• Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
• Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων
• Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
• Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
• Το δικαίωμα εναντίωσης κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων.
Εάν επιθυμείτε την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, απευθυνθείτε σε έναν από τους
γραμματείς μας ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (μπορείτε να
δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το ιατρικό και διοικητικό μας προσωπικό με εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση, φροντίζουν
για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και ιατρικής φροντίδας προς όλους όσους μας
επισκέπτονται καθημερινά. Η ασφαλής διατήρηση των δεδομένων σας είναι η προτεραιότητά
μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια από εμάς ή από τους
προσεκτικά επιλεγμένους παρόχους των υπηρεσιών μας. Όταν οι πάροχοι των υπηρεσιών
μας επεξεργάζονται ιατρικά δεδομένα για λογαριασμό μας, απαιτούμε υψηλό επίπεδο
προστασίας. Διασφαλίζουμε ότι ισχύουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας για διαφύλαξη των
προσωπικών σας δεδομένων από την απώλεια και την κακή χρήση, καθώς και τη μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν
έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control) καθώς και
ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση ή άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά
με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο: 2610361100
καθώς και στο email: info@magnitikipatron.gr.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων κ. Μούλια Χρήστο (τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2610329996). Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των
δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, θα χαρούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε
οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατό, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.